1. kopsapulces kopsavilkums

2019. gada 28. martā notika biedrības “Latvijas Raceboard Asociācija” jeb Raceboard.lv pirmā biedru sapulce. Sapulcē no 45 biedriem pārstāveti bija 35, līdz ar to bija pārliecinošs biedru kvorums, biedru sapulce bija lemttiesīga. Pirmajā biedru sapulcē tika izskatīti ļoti daudzi Raceboard burātājiem svarīgi jautājumi, sportisti bija ļoti ieinteresēti un sapulce noritēja bez garām debatēm un asām vārdu apmaiņām.

Biedrības dibināšana un valde:

2018. gada 15. novembrī 35 Raceboard klases burātāji atbalstīja asociācijas dibināšanas lēmumu. Biedrība “Latvijas Raceboard Asociācija” reģistrēta Uzņēmuma reģistrā šī gada 8. februārī un valdi veido:

 • Prezidente ar pārstāvības tiesībām atsevišķi: Vita Matīse;
 • Valdes locekļi ar pārstāvības tiesībām kopā ar vismaz vienu valdes locekli: Ilona Grīnberga, Gundars Osis un Juris Rožkalns.

Valde ziņoja:

Kopš 2019. gada 20. februāra Raceboard.lv ir kļuvusi par pilntiesīgu Latvijas Zēģelētāju savienības biedru. 20. martā Raceboard.lv reģistrēta dalība International Windsurfing Association (IWA)/International Raceboard class association (IRCA), tomēr Latvijas Zēģelētāju savienībai jāprecizē turpmākā Raceboard klases pārstāvniecības organizācija starptautiskajā sabiedrībā (Raceboard.lv vai Latvijas Vindsērfinga asociācija). Pēc A. Dāles iniciatīvas aprīļa sākumā ieplānota Latvijas Zēģelētāju savienības, Raceboard.lv un Latvijas Vindsērfinga asociācijas valžu tikšanās, lai šo jautājumu atrisinātu.

Biedru balsojumos apstiprināti:

 • Valdes padarītais pirmajā ceturksnī un darba plāns 2019. gadam
 • Raceboard.lv biedru lojalitātes programma, tostarp:
  • Biedru naudas apmērs, gan sportistiem, gan pasākumu atbalstītājiem. 
  • Biedra kandidāta ziedojuma apmērs, tiesības un pienākumi.
 • 2019. gada budžeta plāns un revidents:
  • samazināt ārpakalpojumu nepieciešamību, veidot sadarbību ar oficiālajiem tiesnešiem, sekretariātu, iesniegt rekomendāciju LZS par I. Daudes iekļaušanu oficiālajā sekretāru sarakstā;
  • biedru mērķa maksājums 30 EUR apmērā biedrības pamatlīdzekļu tehniskās bāzes – karogi, bojas, enkuri, virves u.c. – veidošanai;
  • ievērot finanšu caurskatāmības un labas pārvaldības principus – rīkoto pasākumu maksājumi veicami bankas pārskaitījuma veidā;
 • Raceboard Latvijas Čempionāts, tā norise 2019. gada septembrī, mērķi un nolikuma pamatprincipi (šobrīd vieta paredzēta Kuivižos, taču valdei uzdots atrast rezerves variantu un to prezentēt Usmas regates laikā);
 • 2019. gada sacensību kalendārs;
 • Latvijas kausa nolikums – vērtējumu pēc High point sistēmas veido: rezultāts Latvijas čempionātā un trīs labākie rezultāti no četrām ieskaites sacensībām (Usmas regate, Ošu regate, Vītolregate un Baltic Challange Cup);
 • Raceboard.lv veido, uztur un saskaņo Raceboard klases buru numuru reģistru;
 • Raceboard.lv pamatvērtības papildināmas ar vārdiem “Demokrātija. Cieņa. Godīgums”.

Sapulces biedru balsojumā noraidīts priekšlikums Raceboard.lv dalībai Latvijas Vindsērfinga asociācijā. Aicinājums pievienoties, tika saņemts e-pastā 28.02.2019. datumā no Toma Jēkabsona.

Ar detalizētāku informāciju, par biedru pieņemtajiem lēmumiem pirmajā sanāksmē varat iepazīties raceboard.lv portālā, vai arī vai vaicāt valdes pārstāvjiem.

Esam pārliecināti, ka biedriem ir vēl daudzi labi priekšlikumi un idejas, kā attīstīt Raceboard, tāpēc nākošai Raceboard.lv biedru sapulcei kā piemērotāko redzam  Usmas regati, 9.-10. jūnijā, Bukdangās. Jautājumus, ierosinājumus un citus sapulces darba kārtībā iekļaujamus priekšlikumus lūdzam sūtīt info@raceboard.lv.

Raceboard.lv valde

Pielikumā: